درباره تیم ما

<span id="usual-content-component-container">
        

</span>

متاکو یا مراکز توسعه اقتصادی، پازل گمشده و نقطه ارتباط تولید کننده و مصرف کننده نهایی است. در شرایطی که کاهش رفت و آمد باید جزء اولویت بندی های هر شخصی باشد، متاکو با بهینه سازی پروسه خرید تا تحویل کالا و خدمات، شما را برای رسیدن به یک تجربه خرید لذت بخش و بدون دغدغه نزدیک تر می کند.